Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar, skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1382 af 23. december 2012

§ 1

I lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Loven gælder ikke for offshorearbejde.«

2. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 6« til: »§ 7, stk. 7«.

3. I § 7, stk. 1, udgår », om uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer«.

4. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsmiljøuddannelse, herunder en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, undervisernes kvalifikationer og kvalitetssikring af udbydere af uddannelsen.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

5. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »efter stk. 3« til: »efter stk. 4«.

6. I § 7, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »efter stk. 3« til: »efter stk. 4«.

7. I § 7 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan endvidere gøre undtagelser fra kravet i § 7, stk. 2, om en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer, hvis uddannelsen ikke udbydes i Grønland.«

8. I § 31, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »med den fornødne viden om og«: »særlig«.

9. Efter § 57 indsættes:

»§ 57 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om gebyr, herunder om opkrævning og indbetaling fra arbejdsgivere, til delvis dækning af Arbejdstilsynets omkostninger ved afholdelse af arbejdsmiljøuddannelsen.

Stk. 2. Gebyret reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år.«

10. § 65, stk. 2-6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Ved udmålingen af en kriminalretlig foranstaltning efter stk. 1 skal det anses som en væsentlig skærpende omstændighed, at overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge.

Stk. 3. Ved udmåling af en kriminalretlig foranstaltning efter stk. 1, nr. 1, skal det, i det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 3, betragtes som en skærpende omstændighed, at ansatte forsætligt eller groft uagtsomt overtræder lovgivningens krav om

1) anvendelse af personlige værnemidler,

2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,

3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger eller

4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder.

Stk. 4. Ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde skal det ved udmåling af en kriminalretlig foranstaltning efter stk. 1 og 2 betragtes som en skærpende omstændighed,

1) at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed,

2) at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, uden at forholdet er omfattet af stk. 2,

3) at der tidligere er afgivet påbud efter § 60, stk. 1 eller 2, for det samme eller tilsvarende forhold, eller

4) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 5. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 4, nr. 2.

Stk. 6. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særlig hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 7. § 13 i kriminalloven for Grønland om medvirken finder anvendelse på det i stk. 1 og 2 omhandlede kriminalretlige ansvar.

Stk. 8. Forældelsesfristen for det kriminalretlige ansvar er 5 år ved overtrædelse af §§ 24-28 og regler udstedt i henhold til § 29.«

11. I § 66, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »uagtsom«: », jf. dog stk. 3«.

12. I § 66, stk. 2, ændres »§ 65, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3« til: »§ 65, stk. 2, 4 og 5«.

13. I § 66 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 3, kan arbejdsgiveren ikke idømmes en kriminalretlig foranstaltning, hvis ansatte overtræder lovgivningens krav om

1) anvendelse af personlige værnemidler,

2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,

3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger eller

4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder.«

14. § 68 affattes således:

»§ 68. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens 5. kapitel. § 66, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. § 1, nr. 10-14, finder anvendelse på overtrædelser begået efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R

/Mette Frederiksen